ගාස්තු අය නොකෙරේ: + 86-318-3600832

විද්යුත් තැපෑල:info@draintrench.net

EN
අගල ආවරණයFRPඅගල කාණු

වෙළඳපොල සඳහා නව නිෂ්පාදන --- වර්ණවත් අගල කාණු ආවරණය

කාලය: 2019-12-12

Colourfull trench drain cover are coming for 2020 year!The cover material is stainless steel then make them colourfull. The colour can be silvery, black, copper etc. The colourfull trench drain cover can make your bathroom or spool will be very beautiful. All friend are welcome to contact for more.

Hot Email: harry@draintrench.net